dnes je 3.6.2023

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2023
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
74 5.6.2023 152 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 1.7.2023
1.7.2026 (čl. XI bod 2)  
73 5.6.2023 151 Zákon, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
73 5.6.2023 150 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2023
30.6.2023 (čl. III)
1.4.2024 (čl. I body 2 až 6 a 8 a čl. II bod 3)  
73 5.6.2023 149 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku 1.1.2024
1.1.2025 (čl. II body 14, 19 a 21)  
73 5.6.2023 148 Zákon o jednotném environmentálním stanovisku 1.1.2024  
72 31.5.2023 147 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb. 1.7.2023  
72 31.5.2023 146 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb. 1.7.2023  
72 31.5.2023 145 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
72 31.5.2023 144 Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel 1.7.2023  
72 31.5.2023 143 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb. 1.7.2023  
71 31.5.2023 142 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb. 1.7.2023  
71 31.5.2023 141 Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku 1.7.2023  
70 31.5.2023 140 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví) 1.6.2023
1.1.2025 (část druhá)  
69 31.5.2023 139 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
69 31.5.2023 138 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
69 31.5.2023 137 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
69 31.5.2023 136 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.6.2023  
69 31.5.2023 135 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.6.2023  
68 24.5.2023 134 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč 30.5.2023  
68 24.5.2023 133 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 1.1.2024  
68 24.5.2023 132 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
68 24.5.2023 131 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.6.2023  
67 19.5.2023 130 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2023
1.1.2024 (viz čl. III)  
66 17.5.2023 129 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
66 17.5.2023 128 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
66 17.5.2023 127 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb. 1.7.2023  
65 15.5.2023 126 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
65 15.5.2023 125 Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
64 15.5.2023 124 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.  
63 10.5.2023 123 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  
63 10.5.2023 122 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 17.5.2023  
63 10.5.2023 121 Vyhláška o požadavcích na pokrmy 1.7.2023
1.1.2024 (§ 2, 4 a 5)  
63 10.5.2023 120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
62 28.4.2023 119 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 30.4.2023  
62 28.4.2023 118 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování 30.4.2023  
61 28.4.2023 117 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
61 28.4.2023 116 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
61 28.4.2023 115 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách  
61 28.4.2023 114 Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW 1.5.2023  
61 28.4.2023 113 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. 1.5.2023  
60 26.4.2023 112 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
59 21.4.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 105/2023 Sb.  
59 21.4.2023 111 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
59 21.4.2023 110 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
59 21.4.2023 109 Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb 1.7.2023  
59 21.4.2023 108 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 1.7.2023  
58 19.4.2023 107 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení 20.4.2023  
57 19.4.2023 106 Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
57 19.4.2023 105 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
57 19.4.2023 104 Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby  
56 19.4.2023 103 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí  
56 19.4.2023 102 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19  
56 19.4.2023 101 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.  
55 14.4.2023 100 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %  
54 14.4.2023 99 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
53 13.4.2023 98 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
53 13.4.2023 97 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb. 1.7.2023  
52 13.4.2023 96 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
51 5.4.2023 95 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech  
50 5.4.2023 94 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
50 5.4.2023 93 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 1.7.2023  
50 5.4.2023 92 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb. 1.1.2025  
49 5.4.2023 91 Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností  
49 5.4.2023 90 Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  
48 5.4.2023 89 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů  
48 5.4.2023 88 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023
1.7.2024 (čl. I body 13, 14, 22, 25, 28 a 42)  
48 5.4.2023 87 Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)  
47 31.3.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.  
47 31.3.2023 86 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023  
47 31.3.2023 85 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 1.4.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
46 31.3.2023 84 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie 1.4.2023
1.1.2026 (část dvacátá)  
46 31.3.2023 83 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 1.4.2023
1.1.2024 (§ 13 odst. 2 a 3)  
46 31.3.2023 82 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů 1.4.2023  
46 31.3.2023 81 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 1.4.2023  
46 31.3.2023 80 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 1.4.2023  
45 30.3.2023 79 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 31.3.2023
1.4.2024 (pozbývají platnosti části první a třetí)
(pozbývá platnosti část druhá)  
45 30.3.2023 78 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb. 1.4.2023
31.3.2023 (čl. I bod 6 a čl. II)  
45 30.3.2023 77 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb. 1.4.2023  
45 30.3.2023 76 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb. 31.3.2023  
44 30.3.2023 75 Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.4.2023
31.3.2023 (čl. I bod 12)
1.7.2023 (čl. I body 1 až 3 a 5 až 11 a čl. VII bod 4, pokud jde o § 6b odst. 1 větu třetí)
1.4.2024 (čl. III bod 2; pozbývají platnosti částu první a pátá)  
43 28.3.2023 74 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
43 28.3.2023 73 Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 1.4.2023
1.1.2024 (§ 2 odst. 2 písm. l), § 10 odst. 1 a § 12 odst. 4 písm. b) až d))  
43 28.3.2023 72 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby 1.4.2023  
42 20.3.2023 71 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
41 17.3.2023 70 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 1.4.2023  
41 17.3.2023 69 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína 1.6.2023  
40 15.3.2023 68 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
40 15.3.2023 67 Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online  
39 15.3.2023 66 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky 15.2.2023  
39 15.3.2023 65 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 1.4.2023  
38 10.3.2023 64 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací 1.4.2023  
38 10.3.2023 63 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy 1.4.2023  
38 10.3.2023 62 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě 1.4.2023  
37 10.3.2023 61 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními 1.4.2023  
36 8.3.2023 60 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů  
36 8.3.2023 59 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů  
36 8.3.2023 58 Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů  
35 8.3.2023 57 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost  
34 3.3.2023 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.  
34 3.3.2023 56 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 1.4.2023 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
19.7.2023 (čl. I body 3 a 12)  
33 3.3.2023 55 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2023  
33 3.3.2023 54 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb. 1.7.2023  
32 28.2.2023 53 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství 1.3.2023  
32 28.2.2023 52 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023
1.1.2024 (čl. I body 9 a 13)  
31 24.2.2023 51 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)  
30 28.2.2023 50 Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 1.3.2023  
29 28.2.2023 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.4.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
28 28.2.2023 48 Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě 1.3.2023  
27 28.2.2023 47 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 1.3.2023  
26 24.2.2023 46 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023
7.6.2023 (čl. I body 1 a 5 až 21)  
26 24.2.2023 45 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023  
25 24.2.2023 44 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023  
25 24.2.2023 43 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 1.3.2023  
25 24.2.2023 42 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
24 22.2.2023 41 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023  
23 22.2.2023 40 Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372//2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů  
22 16.2.2023 39 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
22 16.2.2023 38 Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů  
21 14.2.2023 37 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
1.3.2023 (čl. I bod 29)  
20 10.2.2023 36 Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů  
19 10.2.2023 35 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 1.4.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
19 10.2.2023 34 Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům 1.4.2023 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
18 8.2.2023 33 Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023  
18 8.2.2023 32 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. 1.3.2023  
18 8.2.2023 31 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb. 1.3.2023  
18 8.2.2023 30 Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2023  
17 3.2.2023 29 Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv  
16 3.2.2023 28 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů  
15 31.1.2023 27 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)  
14 31.1.2023 26 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2023  
13 31.1.2023 25 Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů  
12 27.1.2023 24 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů 30.1.2023  
11 26.1.2023 23 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
11 26.1.2023 22 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce  
11 26.1.2023 21 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
10 23.1.2023 20 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
31.3.2024 (uplynutím tohoto dne pozbývají platnosti ustanovení části první)
31.8.2024 (uplynutím tohoto dne pozbývají platnosti ustanovení části třetí)  
10 23.1.2023 19 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
10 23.1.2023 18 Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů  
9 17.1.2023 17 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2023  
9 17.1.2023 16 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava 15.2.2023  
9 17.1.2023 15 Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem 8.2.2023  
8 17.1.2023 14 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání 1.7.2023  
7 17.1.2023 13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2023  
7 17.1.2023 12 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí  
6 11.1.2023 11 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě 1.3.2023  
5 11.1.2023 10 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023  
5 11.1.2023 9 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023  
5 11.1.2023 8 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023  
5 11.1.2023 7 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků  
5 11.1.2023 6 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie  
4 11.1.2023 5 Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny  
3 11.1.2023 4 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy  
2 5.1.2023 3 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 1.7.2023  
2 5.1.2023 2 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost 15.1.2023  
1 2.1.2023 1 Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon) (dnem následujícím po dni vyhlášení)  
DOPORUČUJEME
Hlasování svj
OD NÁS PRO VÁS
Převody družstevních bytů a následná správa domu
Převody družstevních bytů a následná správa domu

Tištěná brožura

Ekonomické aspekty převodů bytů členům BD.

E-document

Práva a povinnosti vlastníků bytů dle aktuálních judikátů - soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Soudní výklad nejasných pravidel v SVJ

Tištěná brožura

Komentáře judikátů s přímým dopadem v praxi SVJ.

E-document

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
7.6.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
Kurzy měn 2.6.2023
 1 EUR23,66 CZK (-0,02)
 1 USD21,98 CZK (-0,17)
 1 GBP27,53 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,82 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
Nahrávám...
Nahrávám...