dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 100/2004 SbNU, sv.34, K průtahům v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 100

II. ÚS 7/03

K průtahům v trestním řízení

Pokračující průtahy v řízení jsou porušením práv garantovaných čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 15. července 2004 sp. zn. II. ÚS 7/03 ve věci ústavní stížnosti M. N. proti usnesení Městského soudu v Praze z 24. 7. 2002 sp. zn. 6 To 361/2002, kterým bylo zrušeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 z 30. 5. 2002 sp. zn. 46 T 77/2002 o zastavení trestního stíhání stěžovatele a dalších obviněných a soudu prvního stupně bylo uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl, a proti nečinnosti Městského soudu v Praze, Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci vedené pod sp. zn. 46 T 77/2002 a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ve věci vedené pod sp. zn. 1 Zt 1300/94.

Výrok

I. Návrh na zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 7. 2002 sp. zn. 6 To 361/2002 se odmítá.

II. Ústavní soud České republiky ukládá Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4, aby nepokračovalo v průtazích v řízení vedeném pod spisovou značkou 1 Zt 1300/94.

III. Ve zbývající části se návrh zamítá.

Odůvodnění

Projednávanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí Městského soudu v Praze. Dále navrhuje, aby Ústavní soud zakázal Městskému soudu v Praze, Obvodnímu soudu pro Prahu 4 ve věci vedené pod sp. zn. 46 T 77/2002 a Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4 ve věci vedené pod sp. zn. 1 Zt 1300/94, aby pokračovaly v porušování práva stěžovatele podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), a aby jim přikázal projednat jeho věc bez zbytečných průtahů. V napadeném řízení došlo podle jeho názoru k porušení (kromě již uvedených ustanovení Listiny a Úmluvy) čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spis Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 46 T 77/2002, z něhož zjistil následující:

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. 5. 2002 sp. zn. 46 T 77/2002 bylo podle § 188 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „tr. ř.“), § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. a § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněných R. G., nar. 12. 1. 1966, P. H., nar. 11. 1. 1974, M. N., nar. 18. 9. 1966 (stěžovatele), a T. P., nar. 20. 5. 1971, pro skutky popsané ve výroku tohoto rozhodnutí. Soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že trestní stíhání v dané věci trvá již téměř osm let (obvinění bylo sděleno dne 8. 8. 1994, resp. 18. 8. 1994, věc byla mimo jiné opakovaně vrácena státnímu zastupitelství k došetření), což je doba nepřiměřeně dlouhá. Další pokračování trestního stíhání by podle něj bylo v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy a došlo by i k porušení čl. 38 odst. 2 Listiny. S ohledem na další okolnosti případu (případ nijak nevybočuje z běžně projednávané agendy,

Nahrávám...
Nahrávám...