dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 101/2000 SbNU, sv.18, K postupu soudu, který nezaložil do spisu písemné odvolání došlé poštou

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 101

I. ÚS 440/99

K postupu soudu, který nezaložil do spisu písemné odvolání došlé poštou

Pokud soud první instance písemné odvolání omylem považoval za kopii faxového odvolání a nezaložil je do spisu, fakticky znemožnil, aby o odvolání stěžovatele bylo jednáno u soudu druhé instance. O tomto postupu soudu nebylo rozhodováno ani v dovolacím řízení. Pochybení soudu první instance nemohlo být napraveno a pro účastníka řízení byl proces jako celek nespravedlivý bez jeho zavinění. Případ přesahoval vlastní zájmy stěžovatele a bylo konstatováno porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 28. června 2000 sp. zn. I. ÚS 440/99 ve znění opravného usnesení ze dne 17. října 2000 ve věci ústavní stížnosti J. Ř. proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 20. 7. 1999 sp. zn. 18 Co 482/99, jímž bylo jako opožděné odmítnuto stěžovatelovo odvolání.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 7. 1999 sp. zn. 18 Co 482/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal včas návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 2. 9. 1999, které Ústavní soud obdržel dne 8. 9. 1999.

Svým návrhem se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni z 20. 7. 1999 sp. zn. 18 Co 482/99, kterým tento soud odmítl jako opožděné odvolání žalovaného (nyní stěžovatele), které stěžovatel podal proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 10. 12. 1998 sp. zn. 8 C 204/97, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit žalobci 232 000 Kč spolu s poplatkem z prodlení ve výši 0,5 promile za každý den prodlení z částky 1 000 Kč od 6. 5. 1995 do zaplacení, s poplatkem z prodlení ve výši 0,5 promile za každý den prodlení z částky 1 000 od 6. 8. 1995 do zaplacení, s poplatkem z prodlení ve výši 0,5 promile za každý den prodlení z částky 115 000 Kč od 6. 11. 1995 do zaplacení a s poplatkem z prodlení ve výši 0,5 promile za každý den prodlení z částky 115 000 Kč od 6. 2. 1996 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku, a žalobci na nákladech řízení 27 055 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku na účet JUDr. I. K.

Stěžovatel má za to, že uvedeným usnesením Krajského soudu v Plzni bylo porušeno jeho ústavní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. l Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), neboť krajský soud vycházel při svém rozhodování z toho, že odvolání proti rozsudku okresního soudu bylo podáno telefaxem a ve stanovené lhůtě nebylo písemně doplněno originálem podání. Stěžovatel však prostřednictvím svého právního zástupce odvolání odeslal dne 17. 2. 1999 faxem a dne 18. 2. 1999 písemným podáním na poště. K podpoře svého tvrzení předložil Ústavnímu soudu doklad o odeslání doporučené pošty ze dne 18. 2. 1999, na němž je jako jméno a příjmení adresáta uveden okresní soud, jako dodací pošta 356 01 Sokolov a v poznámce je uvedeno „ke Ř. odvolání“.

Krajský soud v Plzni ve svém vyjádření k obsahu ústavní stížnosti poukázal na to, že spis Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 8 C 204/97

Nahrávám...
Nahrávám...