dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 130/1998 SbNU, sv.12, K vrácení vydané věci podle trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 130

IV. ÚS 325/98

K vrácení vydané věci podle trestního řádu

V případě, kdy o právu k věci existují pochybnosti, nemůže, a ani nesmí dojít k vydání věci, neboť orgány činné v trestním řízení jsou povinny postupovat podle § 80 odst. 1 věty třetí trestního řádu týkajícího se úschovy. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je totiž zabránit tomu, aby s věcí bylo až do objasnění práva na ni disponováno, neboť právě tato dispozice s věcí by mohla vést k již neodčinitelným důsledkům. Postup orgánů činných v trestním řízení, stejně jako jejich poukaz na to, že jejich rozhodnutí nebrání tomu, aby se jiná osoba domáhala případného vydání podle občanskoprávních předpisů, jde tedy podle názoru Ústavního soudu zcela stranou podstaty věci a je v rozporu s článkem 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť jimi byly překročeny meze stanovené zákonem, sledujícím, aby ke zmíněnému stavu „neodčinitelnosti“ nemohlo vůbec dojít. Jinými slovy, i když lze zastávat názor, že nikoli každé „nezákonností“ se vyznačující rozhodnutí je současně protiústavní, je důvodem pro zrušení napadeného rozhodnutí právě porušení konkrétního základního práva uvedeného v článku 2 odst. 2 Listiny, jenž umožňuje státu uplatňovat svou moc jen v případech a v mezích stanovených zákonem.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 22. října 1998 sp. zn. IV. ÚS 325/98 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. H. proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Praze z 21. 5. 1998 sp. zn. 2 KZt 2299/98 o zamítnutí stížnosti proti usnesení vyšetřovatele, kterým byl vydán stavební stroj poškozené firmě E., spol. s r. o.

I. Výrok

Usnesení Krajského státního zastupitelství v Praze ze dne 21. 5. 1998 sp. zn. 2 KZt 2299/98 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti výše citovanému usnesení krajského státního zastupitelství, zamítajícímu stížnost stěžovatele proti usnesení vyšetřovatele Policie České republiky, Okresního úřadu vyšetřování Praha-východ, ze dne 15. 4. 1998 čj. ČVS: OVV-720/97, kterým byl podle § 80 odst. 1 trestního řádu vydán ve výroku tohoto rozhodnutí blíže označený stavební stroj poškozené firmě E., spol. s r. o., B., stěžovatel uvádí, že tento stavební stroj vydal policejním orgánům k provedení kriminalistické expertizy, neboť bylo zjištěno, že pochází z trestné činnosti. Přestože požadoval, aby stavební stroj mu byl po provedení potřebných zjištění vzhledem k § 446 obchodního zákoníku vrácen jako jeho jedinému a výlučnému vlastníku, nebyla v napadeném rozhodnutí tato skutečnost zohledněna, a stavební stroj, zcizený ke škodě obchodní společnosti E. v B., byl vrácen této firmě. Stěžovatel má za to, že napadené usnesení krajského státního zastupitelství bylo vydáno v rozporu s čl. 2 Ústavy České republiky a že vydáním stavebního stroje třetí osobě došlo k porušení jeho vlastnického práva zakotveného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a žádá proto, aby Ústavní soud napadené usnesení zrušil.

Krajské státní zastupitelství v Praze poukázalo ve svém vyjádření ze dne 1. 10. 1998 na skutečnost, že napadené rozhodnutí neřeší

Nahrávám...
Nahrávám...