dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 18/2004 SbNU, sv.32, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 18

II. ÚS 408/03

K průtahům v soudním řízení

I když se v dané věci zřejmě nejedná o průtahy subjektivně zaviněné samosoudkyní vyřizující předmětnou agendu, která oprávněně a v souladu s interními pokyny rozhoduje věci dle časové posloupnosti jejich nápadu, přičemž bez opodstatněnosti není ani připomínka o přednostním vyřízení věci napadené ústavní stížností na úkor jiných, možná i naléhavějších a dříve podaných věcí, dle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že je věcí státu, aby organizoval své soudnictví tak, aby principy soudnictví zakotvené v Listině základních práv a svobod a Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod byly respektovány. Případné nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži občanů, kteří od soudu právem očekávají ochranu svých práv v přiměřené době.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 11. února 2004 sp. zn. II. ÚS 408/03 ve věci ústavní stížnosti G., spol. s r. o., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci - průtahům v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 12 Cm 25/2001.

Výrok

I. Ústavní soud České republiky ukládá Krajskému soudu v Brně, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené pod spisovou značkou 12 Cm 25/2001.

II. Návrh na zaplacení nákladů řízení se zamítá.

Odůvodnění

Stěžovatelka se svým návrhem, Ústavnímu soudu doručeným dne 6. 8. 2003, s odvoláním na porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „ Úmluva“) domáhá, aby Ústavní soud uložil Krajskému soudu v Brně dále nepokračovat v průtazích ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 12 Cm 25/2001 a neprodleně v této věci jednat. Současně požaduje, aby Ústavní soud rozhodl, že účastník řízení je povinen nahradit stěžovatelce náklady řízení v částce 2 150 Kč.

V ústavní stížnosti uvádí, že žalobou ze dne 26. 10. 2000 se domáhala, aby Krajský soud v Brně zavázal žalovanou společnost L. E., s. r. o., zaplatit stěžovatelce 658 344,10 Kč s příslušenstvím. Krajský soud v Brně vydal dne 20. 11. 2000 platební rozkaz č. j. 2 Ro 2153/2000-51. Proti tomuto platebnímu rozkazu podala žalovaná společnost odpor, který byl Krajskému soudu v Brně doručen dne 4. 12. 2000. Od tohoto data je soud nečinný.

Dne 18. 6. 2003 podala stěžovatelka stížnost k rukám předsedy Krajského soudu v Brně na průtahy řízení, na niž jí bylo odpovězeno přípisem ze dne 7. 7. 2003, v němž se konstatovalo, že nebyly shledány zaviněné průtahy a jednání nelze nařídit z důvodu většího množství sporů, které napadly v příslušném senátu dříve. Stěžovatelka je přesvědčena, že nečinností Krajského soudu v Brně bylo zasaženo do jejího základního práva na projednání věci bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě. Pokud jde o tvrzení soudu o přetíženosti, poukazuje na ustálenou judikaturu Ústavního soudu v obdobných věcech, např. rozhodnutí sp. zn. IV. ÚS 55/94, sp. zn. IV. ÚS 466/97 a sp. zn. II. ÚS 445/98, dle které nedostatky v organizaci soudnictví nemohou jít k tíži účastníků řízení.

Krajský soud v Brně ve vyjádření k ústavní stížnosti, učiněném

Nahrávám...
Nahrávám...