dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 21/1997 SbNU, sv.7, K rozhodování soudu bez jednání podle § 250f občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 21

IV. ÚS 351/96

K rozhodování soudu bez jednání podle § 250f občanského soudního řádu

Jestliže již v řízení před krajským soudem poukazoval stěžovatel v obsáhlých námitkách na nedostatečné zjištění skutkového stavu a na nesprávné právní posouzení věci, nelze mít za to, že jde o jednoduchý případ, jaký má na mysli ustanovení § 250f občanského soudního řádu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 24. února 1997 sp. zn. IV. ÚS 351/96 ve věci ústavní stížnosti ZVK C., spol. s r.o. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze 13. 8. 1996 sp. zn. 22 Ca 557/95 o přezkoumání správního rozhodnutí o uložení pokuty ve stavebním řízení.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 8. 1996 čj. 22 Ca 557/95-16 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, zamítajícímu žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Okresního úřadu v Šumperku, referátu regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 9. 6. 1995 čj. Reg. 388/956-O 17/95/Ž/330, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku ze dne 23. 3. 1995 čj. Výst. VS 104/94-Kr o uložení pokuty stěžovateli ve výši 55000 Kč za provádění stavebních úprav bez stavebního povolení, stěžovatel uvádí, že krajský soud zamítl podanou žalobu bez jednání, když zaujal stanovisko, že pro tento postup jsou splněny podmínky uvedené v ustanovení § 250f občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“). V daném případě byly však překročeny meze stanovené citovaným ustanovením připouštějícím soudu rozhodnout bez jednání, a proto třeba mít za to, že krajský soud postupoval v rozporu s ustanovením čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a článkem 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z těchto důvodů stěžovatel navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno.

Krajský soud v Ostravě ve svém vyjádření poukázal na

Nahrávám...
Nahrávám...