dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 40/1997 SbNU, sv.7, K ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 40

IV. ÚS 35/97

K ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

K naplnění ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je zapotřebí splnění obou podmínek v něm uvedených zároveň, tedy v každém případě i podmínky změny původního stavebně technického charakteru v důsledku zásadní přestavby stavby.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 7. dubna 1997 sp. zn. IV. ÚS 35/97 ve věci ústavní stížnosti J.B. a D.M. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 8. 11. 1996 sp. zn. 7 Co 2408/96 o vydání nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 11. 1996 čj. 7 Co 2408/96-262 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích potvrzujícímu rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 11. 9. 1996 čj. 5 C 580/92-245 zamítající návrh na vydání rozhodnutí, že vlastnické právo k nemovitostem ve výroku tohoto rozsudku blíže uvedeným přechází na stěžovatelky, a to v poměru jedné ideální poloviny na každou z nich, stěžovatelky uvádějí, že uvedenými rozsudky byla porušena jejich ústavně zaručená práva zakotvená v článku 11 odst. 1 a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i článku 90 a článku 95 odst. 1 Ústavy. Stalo se tak zejména tím, že obecné soudy zcela nesprávně interpretovaly ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, neboť k žádné zásadní přestavbě objektu nedošlo, a proto tento objekt ani neztratil svůj původní stavebně technický charakter. Stěžovatelkám byly v restituci vráceny polnosti a lesy, těsně navazující na předmětné nemovitosti, takže nyní je jim bráněno v řádném obhospodařování jejich půdy, byť by dům sloužil zejména k jejich ubytování. Z uvedených důvodů navrhují stěžovatelky zrušení napadeného rozsudku.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém vyjádření poukázal na závěry uvedené v napadeném rozsudku, totiž že předmětnou stavbu nelze vydat vzhledem k ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. Protože tedy nedošlo k porušení ústavně zaručených práv stěžovatelek, navrhl zamítnutí ústavní stížnosti.

Vedlejší účastníci K.M. a H.M. uvedli ve svém vyjádření, že přestavbou objektu došlo k zásadní změně jeho účelu. Aplikaci ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. nelze zúžit pouze na rozsah nových prvků dlouhodobé životnosti, ale třeba zvážit především ztrátu původního určení nemovitosti, která je zjevná. Napadeným rozhodnutím nebylo porušeno základní právo stěžovatelek vlastnit majetek ani právo na soudní ochranu. Obecné soudy v tomto případě postupovaly v souladu s obsahem hlavy páté Listiny a v takovém případě nemůže Ústavní soud na sebe atrahovat právo přezkumného dohledu nad jejich činností.

Ústavní soud, jak již vyslovil v řadě svých nálezů, není soudem nadřízeným soudům obecným, není vrcholem jejich

Nahrávám...
Nahrávám...